Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van [datum] worden gebruikt door EMHA B.V. (hierna: “EMHA”).

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden verder de volgende begrippen:

1.1 Dienst(en): de werkzaamheden (waaronder opdrachten en aanneming van werk) en/of diensten die EMHA voor de Klant uitvoert; daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om adviesdiensten, het voorkomen en bestrijden van trillingen en geluid, het uitvoeren van (3D) metingen, uitlijnen, repareren, assembleren, behandelen, bewerken, onderhouden, monitoren, ontwerpen, vervaardigen en installeren van (piping)constructies, fundaties, machines en installaties en gelieerde toepassingen; waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking “werkzaamheden” wordt gebruikt, valt dit ook onder het begrip “Diensten”.
1.2 Gebrek: het aantoonbaar en reproduceerbaar niet voldoen (i) van een Product aan de overeengekomen of door EMHA aangegeven specificaties van dat Product (ii) aan de afspraken over (de resultaten van) een Dienst.
1.3 Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee EMHA een Overeenkomst sluit, al dan niet via een tussenpersoon.

1.4 Materiaal: al hetgeen EMHA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst creëert of reeds heeft gecreëerd en levert,  anders dan Producten, zoals ontwerpen, tekeningen, rapporten, adviezen.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de EMHA en de Klant voor het uitvoeren van de Diensten en/of het leveren en/of verhuren van de Producten.

1.6 Product(en): de in de Overeenkomst beschreven zaken; zoals (onderdelen van) (technische) producten, machines, (pijp)constructies.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 EMHA behoudt het recht voor een door de Klant geplaatste order te weigeren, deze niet te bevestigen of een bevestigde order te annuleren; waar mogelijk onder kennisgeving van de reden voor de weigering of annulering.

2.2 Is in een offerte geen geldigheidsduur opgenomen, dan is deze veertien (14) kalenderdagen geldig.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, waaronder alle opvolgende en aanvullende Overeenkomsten.

2.5 Indien ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaan deze Algemene Voorwaarden bij tegenstrijdigheid voor, tenzij in deze Algemene Voorwaarden of door EMHA is aangeven dat de andere algemene voorwaarden (op delen) voor gaan.

2.6 Als de Overeenkomst tot stand komt met of door tussenkomst van een tussenpersoon, worden de Algemene Voorwaarden door verstrekking aan de tussenpersoon geacht aan de Klant ter hand te zijn gesteld.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen voor Diensten gelden alleen als “vast” wanneer EMHA dat uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft. Prijzen voor Producten zijn die op het moment dat de Klant de order doet of zoals per orderbevestiging bevestigd.

3.2 De bedragen zijn exclusief reistijd, vergoeding buiten reguliere arbeidstijden, reis- en verblijfkosten, transport-, verzend- en afleverkosten, kosten voor visumaanvragen, wachturen, veiligheidstrainingen, BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. EMHA behoudt het recht voor eventuele kosten in verband met een niet door de Klant aanvaarde offerte in rekening te brengen.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, geldt voor duurovereenkomsten dat EMHA de bedragen jaarlijks mag aanpassen aan de relevante CBS Prijzenindex. Bij externe omstandigheden die de inkoopprijs verhogen, is EMHA gerechtigd deze verhoging ook tijdens het kalenderjaar te verdisconteren. De prijs kan tussen twee orders veranderen. 
3.4 Eenmalige bedragen worden direct na de levering van de Producten respectievelijk uitvoering van de Diensten gefactureerd. Producten die op de locatie van EMHA worden gekocht, worden afgerekend zoals EMHA ter plekke aangeeft. Termijnbedragen worden als uitgangspunt maandelijks achteraf gefactureerd.

3.5 EMHA behoudt het recht voor om vooruitbetaling, zekerheid of betaling van openstaande facturen te eisen of eerst een kredietonderzoek uit te voeren voordat zij (bepaalde) de Overeenkomst verder uitvoert. EMHA kan ook kredietlimieten stellen voordat de Klant een (nieuwe) order kan plaatsen.
3.6 De Klant dient facturen zonder verrekening of korting binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn te voldoen, overeenkomstig de aanwijzingen op de factuur. Bij gebreke van klachten over de factuur binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum wordt de factuur geacht als juist te zijn geaccepteerd.

3.7 Als de Klant niet tijdig betaalt, is de Klant direct in verzuim. Vanaf die dag is de Klant over het verschuldigde bedrag een rente van 12%, of als de wettelijke handelsrente hoger is, de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het factuurbedrag. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is om het factuurbedrag te innen, is de Klant ook gehouden tot vergoeding van de daarmee verband houdende daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten indien de Klant in het ongelijk wordt gesteld. EMHA behoudt het recht voor de door de Klant betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten en de gerechtelijke kosten, dan de opeisbare (wettelijke handels-)rente en dan het factuurbedrag.

3.8 Alles wat EMHA en/of haar groepsmaatschappijen te vorderen heeft/hebben van, of verschuldigd zijn aan de Klant en/of haar groepsmaatschappijen, kan/kunnen zij verrekenen met hetgeen de Klant en/of haar groepsmaatschappijen van haar/hen te vorderen heeft/hebben of verschuldigd is/zijn.

Artikel 4. Duur en einde

4.1 Als de Overeenkomst geen tijdsduur bepaalt, geldt de Overeenkomst (a) in geval van levering van Diensten en/of Producten voor de duur van de levering van de Diensten en/of de Producten en (b) in geval van een Overeenkomst tot verhuur voor een periode van één (1) jaar, met stilzwijgende verlenging met periodes van telkens één (1) jaar tenzij één van de partijen tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende periode de Overeenkomst opzegt.

4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd, kan niet tussentijds door de Klant worden opgezegd zonder vergoeding van de in verband daarmee door EMHA geleden schade en/of gemaakte kosten, waarbij EMHA in ieder geval recht heeft op betaling van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing van de Overeenkomst heeft moeten maken en verminderd met de haar door de opzegging bespaarde kosten.

4.3 Tenzij anders overeengekomen heeft EMHA het recht een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) maand en overige Overeenkomsten met een opzegtermijn van een (1) week. In geval van een overeenkomst van opdracht (waaronder aanneming van werk) is EMHA echter, ongeacht het hiervoor bepaalde, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen. EMHA behoudt zich dit recht ook voor als zij door de Klant conform artikel 10.2 gemelde Gebreken niet kan verhelpen, waarna zij niet gehouden kan worden tot herstel van die Gebreken. EMHA heeft daarnaast het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de beslissende zeggenschap in de onderneming van de Klant wordt overgenomen door een derde partij, anders dan in het kader van een herstructurering.

4.4 Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde ten aanzien van Gebreken, is, als EMHA aantoonbaar toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst en EMHA deze tekortkoming niet, na een schriftelijke ingebrekestelling waarin de (vermeende) tekortkoming en verplichtingen in detail uiteen zijn gezet, en een redelijke termijn voor nakoming van minimaal vijftien (15) werkdagen is gesteld, binnen de gestelde redelijke termijn herstelt, de Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen (en niet deze te ontbinden).

4.5 Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen in het geval dat de andere partij langer dan een periode van zestig (60) aangesloten kalenderdagen in overmacht verkeert.

4.6 Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of op te zeggen als de andere partij failliet wordt verklaard, in staat van surséance geraakt, als de onderneming van de andere partij ontbonden of geliquideerd wordt (anders dan ten behoeve van een reorganisatie of herstructurering), of als de andere partij diens activiteiten staakt.

4.7 Als een (toe)leverancier van EMHA een overeenkomst met EMHA beëindigt, niet nakomt of opschort, is EMHA gerechtigd, als vervanging commercieel gezien niet haalbaar is, de Overeenkomst met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

4.8 EMHA is niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen, ongeacht de grond waarop de Overeenkomst eindigt.

4.9 Beëindiging van een Overeenkomst geeft de Klant geen recht op beëindiging van daarmee samenhangende Overeenkomsten.
4.10 Bij het eindigen van de Overeenkomst worden alle bij de Klant openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle eventuele aan de Klant verleende rechten.

4.11 EMHA is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding in verband met een beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst (algemeen)

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden Diensten tijdens kantooruren uitgevoerd, zijnde maandag tot en met donderdag van 07:45 tot 16:15  en vrijdag van 7:45 tot 15:30, met uitzondering van roostervrije dagen en algemeen in Nederland erkende feestdagen. Diensten die op verzoek van de Klant buiten deze kantooruren worden uitgevoerd, worden aangemerkt als meerwerk en kunnen als zodanig worden gefactureerd.

5.2 EMHA bepaalt welke medewerkers en eventuele onderaannemers worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3 EMHA zal de Overeenkomst naar eigen inzicht uitvoeren. EMHA zal daarbij de redelijke instructies van de Klant opvolgen, voor zover dat naar de mening van EMHA gerechtvaardigd is ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. EMHA heeft geen resultaatsverplichting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.4 EMHA zal zich inspannen de Producten en/of Diensten te leveren conform de overeengekomen specificaties en binnen de in de Overeenkomst aangegeven planning c.q. (op)levertermijnen. Planningen c.q. (op)levertermijnen behelzen geen fatale termijnen; overschrijding brengt EMHA niet in verzuim. Termijnen gaan pas in nadat EMHA beschikt over de benodigde informatie, bestanden en zaken van de Klant, eventuele vooruitbetalingen zijn ontvangen en aan de overige toepasselijke voorwaarden in de Overeenkomst is voldaan. Alle kosten in verband met niet aan EMHA toe te rekenen vertragingen komen voor rekening van de Klant. EMHA behoudt het recht voor een Dienst in fasen op te leveren en Producten in deelleveringen te leveren.

5.5 Door Klant verzochte wijzigingen in de specificaties van Producten en/of Diensten moeten schriftelijk worden vastgelegd; Klant aanvaardt dat wijzigingen kunnen leiden tot wijziging van de planning c.q. levertermijn, de Producten en/of Diensten en/of de prijzen. EMHA behoudt het recht voor, in geval van wijzigingen van omstandigheden of in geval van omstandigheden die EMHA pas bekend worden na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen na kennisgeving aan de Klant.

5.6 Werkzaamheden die buiten de Diensten vallen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, en die EMHA verricht op verzoek van, of toerekenbaar zijn aan de Klant en/of die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de Diensten, worden gekwalificeerd als meerwerk en gefactureerd tegen het op dat moment geldende tarief. EMHA kan nimmer verplicht worden tot aanvaarding van meerwerk, noch tot meerwerk dat niet schriftelijk is vastgelegd.

5.7 EMHA kan niet verplicht worden mee te werken met door de Klant aangewezen derden. Op verzoek van EMHA geeft de Klant gespecificeerd aan welke verantwoordelijkheden de derde heeft en waar die van EMHA ophouden.    

5.8 EMHA behoudt het recht voor de van de Klant ontvangen informatie, documenten, data en (overige) zaken terug te geven onder voorwaarde van betaling van nog openstaande bedragen (retentierecht).

5.9  Wanneer dat is overeengekomen of wanneer dat noodzakelijk is voor het gebruik van een (op)geleverd Product, overhandigt EMHA het Materiaal, altijd onder voorbehoud van betaling van openstaande bedragen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden Klant

6.1 Tenzij anders overeengekomen zal de Klant zelf zorgen voor de benodigde (technische) faciliteiten, infrastructuur en hulpmiddelen om de (op)geleverde Producten in gebruik te nemen.

6.2 De Klant staat er jegens EMHA voor in: (a) dat zij voldoende deskundige medewerkers (werknemers en hulppersonen) beschikbaar maakt; (b) dat de medewerkers tijdig de benodigde medewerking verlenen, inbreng geven en beslissingen nemen; (c) dat alle door de Klant geleverde informatie, documenten, data en input die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (i) juist, volledig en actueel zijn, (ii) geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden en (iii) in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving; (d) dat zij alle instructies in verband met de (op)geleverde Producten opvolgt; (d) dat zij aan EMHA alle faciliteiten en toegang verstrekt en medewerking verleent die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst; (e) dat alle relevante vergunningen, toestemmingen en licenties zijn verkregen; (f) dat bij afleveringen buiten Nederland alle formaliteiten en kosten worden voldaan voor het invoeren van de Producten in dat andere land; (g) dat de persoon die de Overeenkomst ondertekent  of een aanbod namens de Klant aanvaardt, bevoegd is namens de Klant te handelen; de Klant doet afstand van ieder recht omtrent niet-bevoegde vertegenwoordiging.

6.3 Als de Klant niet voldoet aan het hiervoor bepaalde of aan haar andere verplichtingen heeft EMHA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de gemaakte kosten in rekening te brengen.

6.4 Als de Klant niet voldoet aan het bepaalde in artikel 6.1 of 6.2 is dit, zonder beperking, aan te merken als schuldeisersverzuim aan de zijde van de Klant.

Artikel 7. Garanties

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, geeft EMHA geen garanties op Producten noch op de (resultaten van de) Diensten.

7.2 Ten aanzien van alle garanties gelden minimaal de volgende voorwaarden: (a) EMHA garandeert nimmer dat de geleverde Producten en/of Diensten foutloos zijn of dat alle Gebreken kunnen worden verholpen; (b) een beroep op een garantie is niet mogelijk in de in artikel 8.2 genoemde gevallen; (c) een beroep op een garantie is slechts mogelijk als de Klant aan al diens eigen verplichtingen heeft voldaan; (d) een beroep op een garantie is slechts mogelijk als de Klant meewerkt aan het onderzoek teneinde vast te stellen of het beroep op de garantie gerechtvaardigd is; (e) de garantie is niet overdraagbaar; (f) de garantie verandert de gebruikelijke bewijspositie van EMHA ten opzichte van het gegarandeerde niet; (g) Gebreken dienen overeenkomstig artikel 8.1 gemeld te worden; (h) de garantietermijn bedraagt maximaal 6 maanden tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk door EMHA aangegeven.

7.3 Als EMHA garanties geeft op Producten (ook als dat het resultaat is van een Dienst) is dat minimaal onder de volgende voorwaarden: (a) eventuele beperkingen in fabrieks-garanties gaan vóór de beperkingen van de EMHA garantie; (b) EMHA geeft geen garanties op niet-nieuwe Producten; (c) garanties gelden niet voor zichtbare Gebreken (zie artikel 9.5); (d) bij niet-zichtbare Gebreken gaat de garantietermijn vóór de in artikel 9.6 genoemde klachttermijn maar geldt voor het overige het in artikel 9.6, 9.7 en 9.8 bepaalde.

7.4 Als EMHA garanties geeft op (de resultaten van de) Diensten, dan is dat minimaal onder de volgende voorwaarden: (a) de garantie houdt in dat EMHA, bij een beroep op de garantie conform de gestelde voorwaarden, de haar ter beschikking staande middelen en mankracht in Nederland zal inzetten om tijdens de garantietermijn correct gemelde Gebreken op eigen kosten te proberen te herstellen (voor werkzaamheden in het buitenland kan EMHA de gemaakte uren en kosten in rekening brengen); (b) als opneming en goedkeuring heeft plaatsgevonden vervalt de garantie, tenzij EMHA uitdrukkelijk anders schriftelijk aangeeft of is overeengekomen, (c) de garantietermijn gaat vóór de in artikel 10 opgenomen termijnen maar voor het overige zijn die artikelen van overeenkomstige toepassing op geconstateerde Gebreken, (d) de garantietermijn gaat in op de datum waarop de werkzaamheden (geacht worden te) zijn goedgekeurd.

Artikel 8. Gebreken

8.1 Gebreken dienen voldoende onderbouwd en gespecificeerd schriftelijk te worden gemeld bij de contactpersoon van EMHA.

8.2 EMHA is niet verplicht tot het herstellen van Gebreken veroorzaakt door: (a) onkundig of onzorgvuldig gebruik; (b) gebruik in strijd met de voorwaarden uit de Overeenkomst, de specificaties en/of de instructies, zoals onjuiste montage of onjuist gebruik van een Product; (c) onderhoud in strijd met de voorwaarden uit de Overeenkomst, de specificaties en/of de instructies; (d) installatie, montage, wijzigingen en/of reparaties door de Klant of door een derde zonder toestemming van EMHA; (e) koppeling en/of gebruik in samenhang met door de Klant voorgeschreven of gekozen zaken, materialen, hulpmiddelen, objecten of software; (f) normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het Product.

Artikel 9. Specifieke bepalingen Producten

9.1 Eenmaal door EMHA bevestigde orders kunnen niet door de Klant worden geannuleerd zonder vergoeding van de door EMHA in verband daarmee gemaakte (inkoop)kosten en eventuele schade, met een minimum van 25% van de waarde.

9.2 Levering geschiedt conform de aangegeven INCOTERMS. Is geen specifieke INCOTERM aangegeven, dan geldt levering Ex Works. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de INCOTERMS met betrekking tot (kosten en verzekering voor) vervoer, de (af)levering, invoer en de risico-overgang van de Producten en bepalingen met betrekking daartoe in deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen van de INCOTERMS voor. Verder wordt de levering beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Levering geschiedt af magazijn van EMHA of haar (toe)leverancier. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en ongeacht of EMHA voor het transport zorgt, gaat het risico van de (vervangende) Producten over op de Klant zodra de Producten zich vanaf het magazijn van EMHA dan wel haar (toe)leverancier bevinden in het eerste transportmiddel.

9.4 De Klant dient de verpakkingen van de Producten op straffe van verval van rechten bij ontvangst te inspecteren op zichtbare Gebreken en geconstateerde Gebreken op de vrachtbrief te noteren. Bij gebreke daarvan wordt de lading geacht te zijn geaccepteerd met zichtbare Gebreken aan de verpakkingen.

9.5 De Klant dient de geleverde Producten op straffe van verval van rechten bij ontvangst ook te inspecteren op eventuele zichtbare Gebreken. Als de Klant niet binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan EMHA te kennen geeft dat er zichtbare Gebreken zijn, wordt de lading geacht door de Klant te zijn geaccepteerd met zichtbare Gebreken.
9.6 Niet-zichtbare Gebreken dient de Klant op straffe van verval van rechten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het moment waarop het Gebrek is ontdekt althans het moment waarop de Klant dat had moeten ontdekken, schriftelijk te melden aan EMHA, altijd met een uiterlijke termijn van drie (3) maanden na levering. Bij gebreke van tijdige melding worden de Producten geacht door de Klant te zijn geaccepteerd met niet-zichtbare Gebreken.

9.7 Als de Klant zichtbare of niet-zichtbare Gebreken constateert en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde van toepassing zijnde termijnen aan EMHA meldt, dient de Klant de instructies van EMHA op te volgen en op verzoek een bewijs verstrekken van de geconstateerde Gebreken. EMHA behoudt het recht voor de betreffende Producten te inspecteren. Als EMHA naar eigen inzicht constateert dat er inderdaad Gebreken zijn die aan EMHA toe te rekenen zijn, dan zal zij naar eigen keuze de Producten herstellen, nieuwe Producten leveren of de betreffende Producten crediteren. De in artikel 8.2 genoemde Gebreken zijn geen Gebreken die aan EMHA zijn toe te rekenen. Als EMHA vaststelt dat Gebreken niet aan haar zijn toe te rekenen draagt de Klant de gevolgen van het Gebrek.

9.8 De bovengenoemde inspectietermijnen en klachttermijnen gelden ook voor (op)nieuw geleverde Producten.

9.9 Als bepaalde Producten moeten worden teruggeroepen uit de markt zal de Klant de door EMHA in verband daarmee verzochte medewerking verlenen.

9.10 EMHA kan de teruggehaalde, terugbezorgde of weer opgehaalde Producten crediteren met aftrek van waardevermindering door beschadiging, verkleuring en/of de “ouderdom” van de Producten, zulks naar redelijkheid te bepalen door EMHA.

10. Specifieke bepalingen voor Diensten

10.1 Diensten – algemeen

10.1.1 Dit artikel 10 geldt voor specifieke Diensten, de bepalingen gelden in aanvulling op de overige bepalingen. Artikel 10.1 geldt voor alle soorten Diensten.

10.1.2 Als de Klant de Overeenkomst voor de specifieke Dienst beëindigt voordat de werkzaamheden zijn vervuld, anders dan bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming van EMHA, dan geldt de vergoeding van artikel 4.2, zonder afbreuk te doen aan overige aanspraken van EMHA.

10.1.3 De werkzaamheden worden als uitgangspunt op basis van nacalculatie in rekening gebracht (uurtarief maal aantal bestede uren). Als een vaste prijs is afgesproken, behoudt EMHA het recht voor om, bij omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.2 eventuele extra werkzaamheden en/of kosten in rekening te brengen.

10.1.4 Als bij de eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van eventueel minderwerk het totaalbedrag van eventueel meerwerk overtreft, heeft EMHA recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

10.1.5 De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd ten aanzien van de in de Overeenkomst omschreven zaken en overige objecten. Wijzigingen daarvan vallen slechts onder de werkzaamheden na schriftelijke bevestiging daarvan door EMHA.

10.1.6 De Klant gebruikt en past het resultaat van de werkzaamheden op eigen risico toe en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering c.q. toepassing van het resultaat zoals daarin is omschreven of anderszins door EMHA aangegeven. Zonder afbreuk te doen aan de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen klacht- en verjaringstermijnen, dienen klachten op straffe van verval uiterlijk binnen een (1) maand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd schriftelijk aan EMHA kenbaar te zijn gemaakt.

10.1.7 De vergoeding voor de werkzaamheden is verschuldigd ongeacht of de Klant gebruik maakt van de resultaten daarvan.

10.2 Oplevering van Diensten

10.2.1 De Klant is verplicht de (resultaten van) Dienst (werkzaamheden) op verzoek en in aanwezigheid van EMHA af te nemen, welke verplichting in ieder geval geldt voor uitlijningen, machine funderingen op schepen/boten en in gebouwen, reparaties, onderhoud, coating (bewerkingen) en  (piping/fitting) constructies. De Klant dient tot afname over te gaan op de dag waarop de werkzaamheden naar het oordeel van EMHA zijn voltooid. EMHA informeert de Klant hier mondeling of, indien uitdrukkelijk overeengekomen, schriftelijk over.

10.2.2 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, vindt een beproeving van installaties/objecten behorende tot het opgeleverde plaats. De beproeving geschiedt door EMHA in aanwezigheid van de Klant en dient om vast te stellen of de (werkzaamheden aan de) installaties/objecten voldoen aan hetgeen overeengekomen is. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat de installaties/objecten voldoen aan hetgeen is overeengekomen, vindt afname plaats.

10.2.3 Van de afname wordt, indien uitdrukkelijk overeengekomen, dan wel op verzoek van EMHA, een proces-verbaal van afname opgesteld, dit in een vorm zoals door EMHA aangegeven dan wel zoals uitdrukkelijk overeengekomen.

10.2.4  Na de afname deelt de Klant aan EMHA – indien van toepassing op het proces-verbaal van afname – mede of het opgeleverde, en daarmee de werkzaamheden, al dan niet is/zijn goedgekeurd. Daarbij vermeldt de Klant de eventueel aanwezige geringe Gebreken als bedoeld in artikel 10.2.7., alsmede de Gebreken, die de reden van onthouding van goedkeuring zijn. Als de Klant goedkeuring geeft, geldt als dag van goedkeuring de dag waarop de goedkeuringsmededeling aan EMHA is meegedeeld.

10.2.5 Deelt de Klant op de dag van afname niet mede dat er Gebreken zijn, of voert de Klant de afname niet uit op die dag uit ondanks de mededeling dat de werkzaamheden voltooid zijn, dan worden het opgeleverde alsmede de werkzaamheden geacht op die dag te zijn goedgekeurd.

10.2.6 Als (i) de Klant niet verplicht is tot afname, (ii) geen afname is overeengekomen, of (iii) als het opgeleverde en de werkzaamheden niet al op grond van de leden hiervoor zijn goedgekeurd of worden geacht te zijn goedgekeurd, gelden het opgeleverde en de werkzaamheden in alle gevallen als goedgekeurd wanneer de Klant niet uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen nadat EMHA de (herstel)werkzaamheden heeft uitgevoerd, aangeeft dat er sprake is van een niet-gering Gebrek.

10.2.7 Geringe Gebreken, zijnde kleine Gebreken die de ingebruikneming van het opgeleverde niet in de weg staan, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring.

10.2.8 Als de Klant niet-geringe Gebreken binnen de daarvoor gestelde termijn(en) voldoende onderbouwd en gespecificeerd heeft gemeld, spant EMHA zich er voor in de door de Klant gemelde Gebreken die kunnen worden verholpen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor uitlijningen en machine funderingen op schepen/boten en in gebouwen geldt echter altijd dat EMHA niet verplicht is Gebreken die zich na de (veronderstelde) goedkeuring door de Klant voordoen, te verhelpen.

10.2.9   De dag waarop het opgeleverde, en daarmee de werkzaamheden zijn of worden geacht te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop deze als opgeleverd worden beschouwd. In alle gevallen wordt het opgeleverde geacht te zijn goedgekeurd nadat de Klant het in gebruik heeft genomen.

10.2.10 Het opgeleverde is voor risico van de Klant nadat dit is, of conform het bovenstaande wordt geacht te zijn, goedgekeurd. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is EMHA na dit moment niet meer aansprakelijk voor (Gebreken aan) het opgeleverde.

10.2.11 Er geldt, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, geen onderhoudstermijn. EMHA is niet gehouden Gebreken te herstellen, behoudens – in geval van aanneming van werk –  het bepaalde in artikel 10.6.4. Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in onmiddellijk na de dag waarop de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd. EMHA is in dat geval gehouden zich in te spannen Gebreken, die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering van Gebreken waarvoor Klant aansprakelijk of verantwoordelijk is.

10.2.12 De Klant kan het opgeleverde (of een onderdeel daarvan), voordat de werkzaamheden zijn voltooid uitsluitend in gebruik nemen of doen nemen met schriftelijk toestemming van EMHA en nadat partijen het opgeleverde of in gebruik te nemen onderdeel hebben opgenomen. De schade die door ingebruikname in strijd met het voorgaande ontstaat, komt – zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen – niet voor rekening van EMHA.

10.3 Uitlijning, installaties, bewerkingen, behandelingen en andere opdrachten

10.3.1 Als ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is van uitlijning, installaties, bewerkingen, behandelingen van (piping) constructies, machines, fundaties e.d., dan gelden ook de bepalingen in dit onderdeel.

10.3.2 Ten aanzien van de risico-overgang van een Product of andere soort zaak dat/die EMHA bij de Klant installeert, geldt het bepaalde in artikel 9.3.

10.4 Onderhoud, Reparaties, Monitoring

10.4.1 Als ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is van onderhoud, reparaties of monitoring van (piping)constructies, machines, fundaties of vergelijkbare werkzaamheden, gelden ook de bepalingen in dit onderdeel.

10.4.2 De Klant dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na constatering van Gebreken of andere problemen met betrekking tot de betreffende zaken of objecten, dit te melden aan EMHA. De gevolgen van niet-tijdige melding komen voor rekening van de Klant. EMHA spant zich er voor in Gebreken of andere problemen te verhelpen maar kan niet garanderen dat Gebreken of andere problemen in alle gevallen kunnen worden verholpen.

10.5 Adviesdiensten

10.5.1 In geval er ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is van adviesdiensten, zoals het geven van advies op het gebied van vibratie en geluid, zijn de bepalingen als genoemd in dit onderdeel ook van toepassing.

10.5.2 EMHA bepaalt wat de reikwijdte en het doel zijn van de advieswerkzaamheden. De Klant kan het resultaat van de werkzaamheden alleen binnen die grenzen gebruiken en toepassen. EMHA geeft geen garanties ten aanzien van de resultaten van de advieswerkzaamheden, zoals geschiktheid voor een bepaald doel. 

10.6 Aanneming van werk

10.6.1 Als ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is van aanneming van werk, gelden ook de bepalingen in dit onderdeel.

10.6.2 Als er naast aanneming van werk ook sprake is van ontwerpwerkzaamheden, geldt voor die werkzaamheden artikel 10.5.

10.6.3 Ten aanzien van de opneming en goedkeuring van het werk, geldt artikel 10.2.

10.6.4 Het in artikel 10.2.10 bepaalde lijdt slechts uitzondering als sprake is van een Gebrek: (a) dat tijdens de in artikel 10.2.11 genoemde onderhoudstermijn aan de dag is getreden, waarvan EMHA binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan door de Klant en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Klant onderkend had kunnen worden, tenzij EMHA aannemelijk maakt dat het Gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan Klant kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.2; (b) dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Klant onderkend had kunnen worden, waarvan EMHA binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan door Klant en waarvan Klant aantoont dat het Gebrek moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan EMHA wordt toegerekend, waarbij omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.2 worden geacht niet te worden toegeschreven aan EMHA maar aan de Klant.

10.6.5 De rechtsvordering uit hoofde van het in artikel 10.6.4 sub (a) bedoelde Gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van zes (6) maanden nadat Klant ter zake heeft geprotesteerd of had moeten protesteren.

10.6.6 De rechtsvordering uit hoofde van het in artikel 10.6.4 sub (b) bedoelde Gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een (1) jaar nadat Klant ter zake heeft geprotesteerd of had moeten protesteren. Ingeval het daar bedoelde Gebrek echter als een ernstig Gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van anderhalf (1,5) jaar. Een Gebrek is slechts dan als een ernstig Gebrek aan te merken indien het opgeleverde geheel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

10.6.7 Het bepaalde in artikel 14 ten aanzien van de aansprakelijkheid van EMHA geldt in aanvulling op de artikelen 10.6.4 t/m 10.6.6; in geval van tegenstrijdigheid gaat het bepaalde in dit artikel voor.

10.6.8 EMHA zal Klant zoveel mogelijk waarschuwen voor eventuele onjuistheden in van Klant afkomstige informatie, documenten, gegevens, tekeningen en berekeningen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden of voor eventuele gebreken en/of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Klant. EMHA zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het niet waarschuwen. 

10.7 Verhuur

10.7.1 In geval er ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is verhuur zijn de bepalingen als genoemd in dit onderdeel ook van toepassing.

10.7.2 EMHA behoudt het recht voor een borgbedrag te vragen voor het geval van schade, het tenietgaat, verlies of diefstal van het verhuurde object. Als het verhuurde object teniet is gegaan, is verloren, is gestolen of zodanig beschadigd is dat het niet meer (behoorlijk) kan worden gebruikt, dient de Klant dit onverwijld aan EMHA te laten weten. EMHA kan het borgbedrag in dat geval behouden of innen; onverlet latend het recht van EMHA op volledige schadevergoeding als de schade hoger is dan het borgbedrag. Na het einde van de huurtermijn stort EMHA het borgbedrag, onder aftrek van eventuele (schade)vergoedingen en openstaande huurtermijnen, terug op de door de Klant opgegeven bankrekening.

10.7.3 De Klant dient het verhuurde object zorgvuldig te behandelen, rekening houdend echter met normaal gebruik in de bedrijfsvoering, deze te adequaat verzekeren en deze te onderhouden en te gebruiken volgens de instructies. Zodra zich Gebreken of andere problemen voordoen met het verhuurde object dient de Klant dit onverwijld aan EMHA te melden. De gevolgen van niet-tijdige melding komen voor rekening van de Klant. EMHA zal, naar eigen keuze, de tijdig gemelde Gebreken of andere problemen verhelpen, een nieuw object ter beschikking stellen of, als dit niet haalbaar is, de Overeenkomst opzeggen. Als zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 8.2 (behalve sub f), is EMHA gerechtigd de kosten in verband met herstel en/of vervanging aan de Klant in rekening te brengen.

10.7.4 Zonder toestemming van EMHA mag het verhuurde object niet naar buiten Nederland worden gebracht.

10.7.5 De huurtermijn wordt in de Overeenkomst omschreven en bij gebreke van een bepaalde huurtermijn is EMHA gerechtigd het verhuurde object na voorafgaande kennisgeving terug te nemen. Tegen het einde van de huurtermijn dient de Klant het verhuurde object aan EMHA te overhandigen. EMHA behoudt zich het recht voor om het object te inspecteren op schade en, bij constatering van schade, een vergoeding daarvoor in rekening te brengen, eventueel onder verrekening van het borgbedrag.

10.8 Detachering

10.8.1 Als ten aanzien van (een deel van) de overeengekomen Diensten sprake is van detachering, gelden ook de bepalingen in dit onderdeel.

10.8.2 EMHA stelt een medewerker ter beschikking voor de duur en voor de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst. EMHA heeft het recht een gedetacheerde medewerker te vervangen met een medewerker met dezelfde kwalificaties, of, wanneer de gedetacheerde medewerker nodig is voor andere werkzaamheden van EMHA, de betreffende Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) week.

10.8.3 Op verzoek van de Klant zal EMHA zich er voor inspannen de gedetacheerde medewerker te vervangen, als deze naar de onderbouwde mening van Klant niet voldoet aan de kwalificaties, of de medewerker langere tijd afwezig is of diens dienstbetrekking met EMHA opzegt. EMHA garandeert niet dat zij een vervangende medewerker ter beschikking kan stellen.   

10.8.4 De medewerker verricht de werkzaamheden tijdens gebruikelijke werktijden (zie artikel 5.1) en zoals omschreven in de Overeenkomst. Als de medewerker op verzoek van de Klant werkzaamheden verricht buiten deze werktijden of buiten de overeengekomen werkzaamheden, kan EMHA deze als meerwerk in rekening brengen conform artikel 5.6.

10.8.5 De Klant draagt zorg voor arbeidsomstandigheden conform de normen van de eigen werknemers en de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker en aansprakelijk voor door de medewerker geleden schade tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bij de Klant.

10.8.6 De medewerker voert de werkzaamheden uitsluitend uit ten behoeve van de Klant. De medewerker zal de redelijke instructies van Klant opvolgen maar kan niet gehouden worden werkzaamheden uit te voeren die strijdig zijn met de opdracht van de medewerker. Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is EMHA niet aansprakelijk voor door een gedetacheerde werknemer veroorzaakte (zaak)schade.

10.9 Trainingen en opleidingen

10.9.1 EMHA behoudt het recht voor, onder kennisgeving aan de Klant, een training of opleiding te annuleren, te verzetten of deze samen te voegen met een andere training of opleiding of de locatie te wijzigen dit in verband met het aantal aanmeldingen.

10.9.2 Als een deelnemer een training en/of opleiding annuleert of niet op komt dagen, behoudt EMHA het recht voor de volledige kosten in rekening te brengen.   

Artikel 11.  Eigendom(svoorbehoud)

11.1 Alle door EMHA geleverde Producten en eventuele andere zaken, daaronder mede begrepen monsters en (elektronische) bestanden en het Materiaal voor zover dat voor eigendom vatbaar is, blijven eigendom van EMHA totdat de Klant (i) de prijs voor die Producten en andere zaken, (ii) de kosten voor eventuele in verband met die Producten en andere zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden en (iii) eventuele vorderingen op de Klant wegens tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen rente en kosten en eventuele boetes, heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt niet door het enkele feit dat EMHA op enig moment geen vordering meer op de Klant heeft. Voor de duidelijkheid: de Producten die EMHA aan de Klant verhuurt blijven altijd het eigendom van EMHA.
11.2 De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, de verhuurde Producten en eventuele andere zaken: (a) zorgvuldig te behandelen; (b) deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (waaronder mede begrepen diefstal); (c) deze afgescheiden te houden van andere zaken gedurende de periode dat dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is; (d) eigendomsmarkeringen niet te verwijderen en/of te overplakken; (e) niet te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren; (f) niet te gebruiken als betaalmiddel; (g) niet zonder schriftelijke toestemming van EMHA aan ander zaken, de grond of een onroerend goed te bevestigen.

11.3 Door EMHA geleverde Producten en andere zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door de Klant worden doorverkocht. Verhuurde Producten mogen nimmer worden doorverkocht. Als een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, verhuurde Producten en/of de andere zaken, dan wel rechten daarop wil vestigen en/of wil doen gelden, is de Klant verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is EMHA daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van EMHA, is EMHA  gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, de verhuurde Producten en andere zaken terug te nemen (daaronder mede begrepen, indien van toepassing, los te maken van andere zaken, de grond of een onroerend goed): (a) bij niet-tijdige betaling door de Klant; (b) wanneer voorzienbaar is dat de Klant niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen; (c) wanneer op de Producten en andere zaken beslag wordt gelegd; (d) wanneer op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd; (e) wanneer de Klant surseance van betaling aanvraagt dan wel dat haar wordt verleend; (f) wanneer het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken.

11.5 Iedere Overeenkomst op grond waarvan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en andere zaken zijn geleverd wordt na terugname door EMHA geacht te zijn ontbonden; EMHA kan de teruggenomen Producten en andere zaken alsdan aan een ander verkopen. Ten aanzien van verhuurde Producten geldt de Overeenkomst als opgezegd na terugname door EMHA. De Klant dient eventuele waardevermindering door beschadiging, verkleuring en/of “ouderdom” van de Producten en/of andere zaken te vergoeden.
11.6 In het geval dat EMHA de in dit artikel omschreven rechten uit oefent zal de Klant de door EMHA verzochte medewerking verlenen en voorts geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en volmacht aan EMHA of een door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EMHA zich bevinden en die eigendommen terug te nemen. 

11.7 Voor zover het in lid 1 genoemde eigendomsvoorbehoud niet (langer) geldig is of bestaat, behoudt EMHA een stil pandrecht voor op de Producten en zaken.

11.8 In het geval dat een onder het eigendomsvoorbehoud geleverd Product of andere door EMHA geleverde zaak onderdeel gaat uitmaken van een andere zaak, wordt die andere zaak, voor zover toegestaan door de wet, eigendom van EMHA en zijn daarop de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing. Voor zover het voorgaande niet is toegestaan door de wet of anderszins geen effect heeft, verkrijgt EMHA een stil pandrecht op de nieuwe zaak. Als het Product of de andere zaak onderdeel is uit gaan maken van een onroerend goed, verkrijgt EMHA een recht van opstal alsmede een voorrecht op dat onroerend goed. Op verzoek verleent de Klant medewerking aan het verder formaliseren van voornoemde rechten van EMHA. Het hiervoor bepaalde laat onverlet het recht van EMHA om het Product of de zaak los te maken van de andere zaak, de grond dan wel het onroerend goed, zoals omschreven in artikel 11.4.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief aanvragen), waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt merkrechten, octrooirechten, modelrechten en auteursrechten met betrekking tot de Producten en met betrekking tot het Materiaal blijven bij EMHA of haar licentiegevers berusten, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. EMHA is derhalve gerechtigd deze intellectuele eigendomsrechten (en aanvragen) naar eigen inzicht te gebruiken en te exploiteren.

12.2 Eventuele afwijkende afspraken zijn altijd onder voorwaarde van betaling van openstaande bedragen en, indien van toepassing, eventuele extra vergoedingen.

12.3 Onder voorwaarde van betaling van de facturen die verband houden met de (op)levering van de Producten, c.q. de uitvoering van de werkzaamheden, verkrijgt de Klant een in tijd onbeperkt recht om het door EMHA aan de Klant overhandigde Product c.q. Materiaal binnen de eigen organisatie van de Klant te gebruiken. 

12.4 EMHA heeft altijd het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst gecreëerde of ontstane kennis en know-how voor eigen of voor andere doeleinden te gebruiken.

12.5 De Klant zal zich onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van EMHA, dan wel daar afbreuk aan kunnen doen, zoals intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien of –aanvragen) van EMHA op eigen naam zetten. 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 EMHA en de Klant verplichten zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie met betrekking tot de andere partij die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen, zolang zij in het bezit zijn van dergelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de andere partij is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij anders aangegeven door EMHA geldt het Materiaal en technische kennis van EMHA als vertrouwelijke informatie.
13.2 De ontvangende partij zal de vertrouwelijke informatie binnen de eigen organisatie (i) vertrouwelijk behandelen, (ii) deze niet delen met derden, behalve met adviseurs die zelf een geheimhoudingsplicht hebben of wanneer dat nodig is in het kader van een juridische procedure, en (iii) zal deze alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

13.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie:

a. die van algemene bekendheid of openbare toegankelijkheid is, respectievelijk wordt, en deze bekendheid of toegankelijkheid niet het gevolg is van een schending van een geheimhoudingsplicht;

b. die wordt openbaar gemaakt op grond van en in overeenstemming met een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak, mits de ontvangende partij de verstrekkende partij zo spoedig mogelijk van een zodanige verplichting op de hoogte heeft gesteld en verstrekkende partij de mogelijkheid heeft gegeven openbaarmaking te voorkomen.

13.4 Op verzoek van de partij op wie de vertrouwelijke informatie betrekking heeft, retourneert of vernietigt de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie, tenzij deze partij wettelijk verplicht is de informatie te bewaren of deze nodig heeft voor een juridische procedure.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van EMHA voor het herstellen van Gebreken is te allen tijde beperkt tot hetgeen is uiteengezet in artikel 7 (Garanties, indien van toepassing), artikel 8 (Gebreken), artikel 9 voor Producten en artikel 10 voor Diensten. Voor eventuele andere soorten gebreken of tekortkomingen in hetgeen EMHA (op)levert, is EMHA niet aansprakelijk.   

14.2 De aansprakelijkheid van EMHA voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook is beperkt tot schade die is veroorzaakt door de personen die belast zijn met de bedrijfsleiding van EMHA (en dus bijvoorbeeld niet voor schade die is veroorzaakt door (toe)leveranciers of werknemers). De personen belast met de bedrijfsleiding zijn echter nimmer zelf persoonlijk aansprakelijk voor door EMHA veroorzaakte schade.

14.3 In alle gevallen waarin nakoming nog mogelijk is en ook als EMHA een garantie heeft gegeven, is EMHA slechts in verzuim en slechts aansprakelijk nadat zij een ingebrekestelling zoals genoemd in artikel 4.4 heeft ontvangen en zij de (vermeende) tekortkoming niet herstelt binnen de daar genoemde termijn.

14.4 De aansprakelijkheid van EMHA is voorts beperkt tot vergoeding van directe schade en schade door dood of letsel. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking van schade;

b. de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt.

Klant is verplicht de hiervoor genoemde kosten zo veel mogelijk te beperken.

14.5 EMHA is  onder meer niet aansprakelijk voor schade die bestaat uit winstderving, verlies van omzet, beschadiging of verlies van data of software,  zaakschade (of de zaak al dan niet onder opzicht van EMHA is), boetes, verlies van klanten, aanspraken van klanten, vertragingsschade, schade voortkomend uit onderbreking, eigen risico van verzekeringen, vermindering of staking van de bedrijfsvoering, reputatieschade of immateriële schade. De Klant dient zich bij (aan)bouwprojecten adequaat te verzekeren tegen schade (Aanbouw- Construction All Risk (CAR) verzekering) op basis van marktconforme voorwaarden, de Klant draagt zelf de gevolgen als zij dit niet doet.

14.6 De aansprakelijkheid van EMHA is in alle gevallen beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

a. het bedrag dat de verzekeraar van EMHA in gegeven geval uitkeert;

b. 15% (vijftien procent) van de vergoedingen exclusief BTW die door Klant aan EMHA zijn betaald uit hoofde van de Overeenkomst waar de schade uit voortvloeit, of, in geval van een duurovereenkomst, 15% (vijftien procent) van de vergoedingen die door Klant aan EMHA zijn betaald in de periode van zes (6) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, of, als de Overeenkomst nog niet zo lang duurt, de vergoeding die de Klant zou hebben betaald als de Overeenkomst zes (6) maanden zou hebben geduurd;

c. een bedrag van € 50.000 (vijftig duizend euro) voor alle schadevergoedingsvorderingen tezamen. 

14.7 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de personen belast met de bedrijfsleiding van EMHA.

14.8 Zonder afbreuk te doen aan de in de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden opgenomen klacht- en verjaringstermijnen, dient de Klant, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand na het bekend worden met de oorzaak van de schade, EMHA daar van op de hoogte te brengen en vervalt iedere vordering tot schadevergoeding indien de Klant de schade niet in rechte vordert uiterlijk binnen zes (6) maanden na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade.

14.9 (Toe)leveranciers en door EMHA ingeschakelde derden hebben het recht dit artikel tegenover de Klant in te roepen. EMHA is gerechtigd dit artikel in te roepen tegen eventuele derden die door of namens de Klant betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

14.10 Onder overmacht, waarvoor EMHA niet aansprakelijk is, noch tot nakoming gehouden, ook niet als een garantie is gegeven, wordt in ieder geval verstaan stroomstoring, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door (toe)leveranciers van EMHA of door EMHA ingeschakelde derden, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, onvoorzienbare wijzigingen in toepasselijk wet- en/of regelgeving en onvoorzienbare overheidsmaatregelen. 

14.11 De Klant stelt EMHA schadeloos en vrijwaart EMHA tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand, vorderingen van werknemers of (toe)leveranciers, boetes en schikkingsbedragen, die verband houden met het handelen en/of nalaten van de Klant of anderszins aan de Klant zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen schending van de garanties genoemd in artikel 6. 

15.  Overige bepalingen

15.1 Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen met een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
15.2 EMHA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. De Klant wordt over een dergelijke wijziging tenminste een maand voordat de wijziging plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd. De Klant heeft gedurende die maand de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de wijziging(en), bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de wijziging te hebben aanvaard per de aangegeven ingangsdatum. Als de Klant bezwaar maakt kan EMHA er voor kiezen de Overeenkomst voor te zetten op grond van de oude Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

15.3 De rechtsverhouding tussen EMHA en de Klant vormt geen maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie of andere vergelijkbare samenwerkingsvorm.

15.4 De Klant mag de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst niet zonder toestemming van EMHA aan een derde overdragen. De Klant stemt bij voorbaat in met het overdragen door EMHA van haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden kunnen derden aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen en mogen zij daarop ook niet vertrouwen.

15.5 Onder “schriftelijk” zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden wordt ook verstaan verzending per email of op andere elektronische wijze met bewijs van ontvangst.

15.6 Tijdens de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan zal Klant niet direct of indirect (via aan haar gelieerde (rechts)personen) één of meer medewerkers van EMHA in dienst nemen, voor zover deze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken is/zijn geweest. Als Klant in strijd handelt met dit verbod is Klant een afkoopsom van € 100.000 (honderd duizend euro) verschuldigd.
15.7 De gegevens uit de administratie van EMHA gelden als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de door EMHA verrichte prestaties.
15.8 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden vertaald. De Nederlandse tekst is altijd doorslaggevend bij de uitleg van de Algemene Voorwaarden.
15.9 Wanneer de Klant buiten Nederland is gevestigd onderkent de Klant dat artikel 6:232, 6:234 en artikel 6:235 lid 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

15.10 Als een partij op enig moment geen beroep doet op een bepaald beding in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, geeft zij daarmee niet te kennen afstand te doen van dat beding.

16. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar internationaal privaatrechtelijke bepalingen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitgesloten.

16.2 Partijen spannen zich in eventuele gerezen geschillen in der minne te regelen. Als dit niet lukt, kunnen partijen hun geschil met schriftelijke overeenstemming onder nader te bepalen voorwaarden voorleggen aan een arbitraal tribunaal in Nederland, bestaande uit één (1) arbiter of drie (3) arbiters. Als partijen niet voor arbitrage kiezen, is uitsluitend de rechter in het arrondissement waar EMHA is gevestigd bevoegd om van het geschil kennis te nemen.